Algemene voorwaarden

1. Algemeen / Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Lunchbestellingen die via Lunchbezorgen.nu worden verzorgd.
Lunchbezorgen.nu behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Door het gebruik van de internetsite van Lunchbezorgen.nu en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Naast deze algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven ook aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Indien de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Lunchbezorgen.nu is ingestemd.

Onder "koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de website van Lunchbezorgen.nu in een contractuele relatie met Lunchbezorgen.nu komt te staan. M.a.w. een broodjesbestelling, drakbestelling en/of fruitbestelling plaatst.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Lunchbezorgen.nu zijn vrijblijvend. Onze tarieven dienen als prijsopgaven te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Lunchbezorgen.nu is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Lunchbezorgen.nu en/of haar partners heeft het recht om in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper bij Lunchbezorgen.nu een lunchbestelling plaatst hetzij online via www.lunchbezorgen.nu of per telefoon.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site en fax zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn wel inclusief omzetbelasting, maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief bezorg- en bestelkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie.

3.2 Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de speciale aanbieding.

3.3 De koper is de prijs verschuldigd die Lunchbezorgen.nu op haar website conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koper zal hier een factuur van ontvangen. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Lunchbezorgen.nu worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorg- en bestelkosten worden bij de bestelling eventueel apart vermeld.

4. Betaling

4.1 Bij lunchbestelling via de internetsite of telefoon kan op de volgende manieren worden betaald:
Contant.
Betalingen op rekening kunnen worden toegestaan nadat hiervoor een verzoek is ingediend en door Lunchbezorgen.nu is goedgekeurd. Lunchbezorgen.nu kan in de toekomst de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2 Lunchbezorgen.nu hanteert ten allen tijde een betalingstermijn van 14 dagen. Bij zowel de reguliere betalingstermijn van 14 dagen als een afwijkende betalingstermijn, geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de loper in verzuim is. Afwijkende betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 Bij niet of niet-tijdig betaling door koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 10% per maand met een minimum van € 5.00 waarbij een ingegane maand voor een volle maand word gerekend.

4.4 Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Lunchbezorgen.nu als gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Lunchbezorgen.nu bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Broodjes en of andere producten worden uiteraard zo snel mogelijk afgeleverd. De op de internetsite aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Lunchbezorgen.nu kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 indien een broodje en of andere product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal contact op worden genomen om een nieuwe Lunchbestelling op te nemen.

5.3 Lunchbezorgingen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4 Lunchbezorgen.nu is gerechtigd de lunchbezorging in gedeelten na te komen. De extra kosten van de Lunchnalevering worden door Lunchbezorgen.nu gedragen.

6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De koper is verplicht de broodjes en of andere producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamering te zake van gebreken in de broodjes en of andere producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 3 dagen na bezorging. De reclamering dient gericht te worden aan Lunchbezorgen.nu Louis Couperusplaats 41 2902 XA Capelle aan den Ijssel. Lunchbezorgen.nu zal zorg dragen voor de reclamering.

6.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde broodjes en of andere producten niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na ontvangst van de koper.

6.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Lunchbezorgen.nu ter hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde broodjes en of andere producten of vervanging van de afgeleverde broodjes en of andere producten.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van broodjes en of andere producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over, nadat koper al het geen koper ter zake van enige overeenkomst met Lunchbezorgen.nu is verschuldigd, volledig heeft voldaan , daaronder mede inbegrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerder of latere lunchleveringen en eventuele ter zake van producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De koper mag de broodjes en of andere producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bewaren.

8. Aansprakelijkheid.

8.1 Lunchbezorgen.nu kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Lunchbezorgen.nu is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.2 Indien Lunchbezorgen.nu , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot de broodjes en of andere producten of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Lunchbezorgen.nu is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personen schade.

8.3 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Lunchbezorgen.nu komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, schuld van Lunchbezorgen.nu, behoudens opzet of grove schuld.

8.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Lunchbezorgen.nu ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

8.5 De koper is gehouden Lunchbezorgen.nu te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Lunchbezorgen.nu mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.

8.6 Het is mogelijk dat Lunchbezorgen.nu op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Lunchbezorgen.nu is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

8.7 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Lunchbezorgen.nu ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Lunchbezorgen.nu niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom

10.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de internetsite berusten bij Lunchbezorgen.nu, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Het is de koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudigen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Lunchbezorgen.nu, haar toeleveranciers of andere rechthebbende, tenzij het louter om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

10.3 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.4 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.